NOMÉS PER ALUMNAT LLIURE  (NO PER ALUMNAT OFICIAL): 

El Departament d'Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d'anglès següents:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

TERMINI D'INSCRIPCIONS: del 18 de novembre (a partir de les 9 h) fins al 22 de novembre de 2019 (a les 23.59), a través del web del Departament d'Educació.

PROVA ESCRITA: 7 de febrer de 2018 a les 15.30 h.

PROVA ORAL: A concretar per cada centre. 

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.

Per a informació més detallada, podeu consultar la RESOLUCIÓ EDU/2389/2019 de 13 de setembre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2019-2020, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi B1, intermedi B2 i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

Un cop publicats els resultats, podreu consultar-los AQUI.