plan

A partir del curs 2018-2019 el pla d'estudis s'estructura en aquests nivells:

  • Nivell bàsic: 1r i 2n curs (A2)
  • Nivell intermedi B1: 3r curs (B1)
  • Nivell intermedi B2: 4rt i 5è curs (B2)
  • Nivell avançat: C1 i C2

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per a un nou currículum que s’impartirà en els nivells intermedi B1 i intermedi B2 a partir del curs 2018-2019. La implantació dels nous currículums dels nivells bàsic A2, avançat C1 i avançat C2 es farà gradualment en cursos posteriors. Per tant, durant el curs 2018-2019 conviuran els currículums derivats de la LOE (bàsic, nivell C1 i nivell C2 de català) amb els derivats de la LOMCE (intermedi B1 i intermedi B2).

Tant el currículum LOE com el currículum LOMCE segueixen les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Cada curs té una durada mínima de 130 hores. El pla d'estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen, que és la capacitació de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:

  • adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
  • desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
  • desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.