planEl pla d'estudis s'estructura en aquests nivells:

  • Nivell bàsic: 1r i 2n curs (A2)
  • Nivell intermedi: 3r curs (B1)
  • Nivell avançat: 4rt i 5è curs (B2)
  • Nivell C1

Cada curs té una durada mínima de 130 hores. El pla d'estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen, que és la capacitació de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:

  • adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
  • desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
  • desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Els nivells de competència es defineixen d’acord amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües del Consell d’Europa (MECR).

Go to top