hsecreD'OCTUBRE A MAIG:
De dilluns a divendres: de 10 a 13 h
Dilluns i dimarts: de 16.30 a 18.30 h

JUNY / JULIOL / SETEMBRE:

De dilluns a divendres: de 10 a 13h.

Per qualsevol consulta, fora d'aquest horari, adreceu-vos a consergeria.

ESTIU: Del 29 de juliol a l'1 de setembre tancat per vacances.

Resum del procés de preinscripció i matrícula

calendari1

CURS 2019-2020

L'inici de classes serà:

- el dia 26 de setembre per als grups de dimarts i dijous .

- el dia 30 de setembre per als grups de dilluns i dimecres.


DIES FESTIUS PER A L'ANY 2019

  • 31 d'octubre: Dia de lliure disposició 
  • 5 de desembre: Dia de lliure disposició


VACANCES DE NADAL: Del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos).


DIES FESTIUS PER A L'ANY 2020

    • 24 i 25 de febrer: Dies de lliure disposició

 

VACANCES DE SETMANA SANTA: Del 6 al 13 d'abril de 2020 (ambdós inclosos).

test1

 

Per a accedir al centre per primera vegada com a alumne oficial:

Dins del Nivell Bàsic, del Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2 i del Nivell Avançat C1, es podrà accedir a un curs superior a primer (2n, 3r, 4t, 5è o C1) mitjançant la superació d'una prova de nivell. Cas que l'alumne/a no obtingui el nivell mínim de 2n en el test de nivell se li assignarà el nivell de 1r.

El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l' expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.

Dates del test de nivell per al curs 2019-2020:

ALEMANY: 9 de setembre, en horari de tarda.

ANGLÈS: 9 10 de setembre, en horari de tarda, i 12 de setembre, en horari de matí i tarda.

FRANCÈS: 9 i 10 de setembre, en horari de tarda.

NOTA IMPORTANT: Per fer el test de nivell és imprescindible marcar l'opció test de nivell en fer la preinscripció.

Més INFORMACIÓ.

DEL 4 AL 9 JULIOL (NOMÉS PER A ALUMNAT OFICIAL)

SETEMBRE:
Matins: de 9 a 14h
Tardes: Segons calendari de matrícula i d'inici de curs.

D'OCTUBRE A MAIG:
Matins: de  9 a 14h
Tardes: de 16 a 21h (excepte divendres)

JUNY:

Matins: de 9 a 14h
Tardes: Segons calendari d'exàmens i avaluacions finals.

JULIOL:
Matins: de 9 a 13,30h (de l'1 al 26 de juliol)

AGOST:
Tancat per vacances

nousalumnes

La preinscripció per al curs 2019-2020 es realitzarà del 2 al 5 de setembre de 2019 (fins les 15h). Més informació.

Formalització de la matrícula

La matrícula de l'alumnat admès es fa a través de l'aplicatiu.

Recordeu que el pagament de la matrícula s'ha de fer efectiu en el termini de 24 hores a Caixabank. El pagament es podrà fer online des del mateix aplicatiu de matrícula. NO pagueu per finestreta per evitar comissions innecessàries.

TAXES

En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l'import de 30 € per l'aportació per material

Us recordem també la normativa referent a les convocatòries permeses per curs.

Requisits

Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les Escoles Oficials d'Idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis.
A partir dels 14 anys (complerts l'any en que es comencin els estudis) també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l'ESO.
Es pot optar per la matrícula oficial o per la inscripció en règim lliure. La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe (130 hores per curs) i als exàmens corresponents.

Calendari lectiu grups dilluns-dimecrescalendari2
Calendari lectiu grups dimarts-dijous

canvihUn cop formalitzada una matrícula oficial s’admetran canvis en l’horari assignat d’acord amb les condicions següents:

Permutes

Només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.

Podran demanar canvi els alumnes que, un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola,) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se’ls hagi canviat l’horari laboral (també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI), o per qualsevol altre motiu raonat.

Es donarà prioritat als alumnes que puguin justificar que necessiten el canvi. Els canvis s'atorgaran en funció de les places vacants de l'horari sol.licitat i, si fos necessari, es recorrerà a un sorteig.

 

Procediment per sol.licitar canvi d’horari:

  1. Instància demanant nou horari que serà presentada a secretaria per al seu registre d’entrada. Sempre serà millor donar dues opcions.
  2. Justificants acreditatius de les causes al·legades: fotocòpia de matrícula, contracte de treball o certificat de l’empresa (la data d’expedició d’aquesta documentació haurà de ser posterior a la de la matrícula de l’EOI), o qualsevol altre document que justifiqui el motiu pel qual es sol.licita el canvi.
test3Per tal d'accedir a l'avaluació contínua, els alumnes han d'assistir a un mínim del 65% de totes les classes, a més de fer les proves corresponents.

 

En el cas d'absències superiors al 35% del temps lectiu, l'alumne/a, no podrà ser avaluat de manera continuada, però conservarà igualment el dret a presentar-se a la prova de final de curs. Serà responsabilitat de l'alumne assabentar-se de les dates d'examen i de tot el que fa referència al sistema d'avaluació.

Requisits

Per poder presentar-se a les proves cal acreditar la superació del segon curs de l'educació secundària obligatòria o nivell equivalent, i tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova.

Convocatòria ordinària

La inscripció en règim lliure dóna dret a una convocatòria d'examen per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1. Les proves lliures per a totes les llengües i certificats tenen lloc durant el mes de juny. La inscripció té lloc a finals de febrer. Les dates i condicions de la inscripció per als candidats lliures es publiquen el desembre de l'any anterior.

Convocatòria extraordinària

Per tal de poder atendre la demanda de certificacions d'anglès, les EOI també ofereixen una convocatòria extraordinària al mes de febrer. La inscripció té lloc a finals de novembre de l'any anterior.

Go to top