hsecreD'OCTUBRE A MAIG:
De dilluns a divendres: de 10 a 13h.
Dilluns i dimarts tarda: de 16.30h a 18.30h

JUNY / JULIOL / SETEMBRE:

De dilluns a divendres: de 10 a 13h

Dilluns i dimarts tarda: de 16.30h a 18.30h

Per qualsevol consulta, fora d'aquest horari, adreceu-vos a consergeria.

calendari1

CURS 2021-2022

L'inici de classes serà:

- el dia 27 de setembre per als grups de dilluns i dimecres.

- el dia 28 de setembre per als grups de dimarts i dijous .


DIES FESTIUS PER A L'ANY 2021

 • 11 d'octubre: Dia de lliure disposició
 • 7 de desembre: Dia de lliure disposició

VACANCES DE NADAL: Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (ambdós inclosos).


DIES FESTIUS PER A L'ANY 2022

 • 28 de febrer i 1 de març: Dies de lliure disposició
 • 28 d'abril: Dia de lliure disposició 

VACANCES DE SETMANA SANTA: De l'11 al 18 d'abril de 2022 (ambdós inclosos).

test1

 

Per a accedir al centre per primera vegada com a alumne oficial, dins del Nivell Bàsic, del Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2 i del Nivell Avançat C1, es podrà accedir a un curs superior a primer (2n, 3r, 4t, 5è o C1) mitjançant la superació d'una prova de nivell. Cas que l'alumne/a no obtingui el nivell mínim de 2n en el test de nivell se li assignarà el nivell de 1r.

El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l'expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.

NOTA IMPORTANT: Per fer la prova de nivell és imprescindible marcar l'opció test de nivell en fer la preinscripció.

L'alumnat que vol fer anglès podrà fer un test de nivell en línia a partir del curs 2021-22. La prova consisteix en un test de preguntes d'opció múltiple repartides en tres blocs de preguntes. El primer bloc avalua l'ús de la llengua, el segon i el tercer bloc avaluen l'ús de la llengua i la comprensió oral. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament. En acabar cada bloc els alumnes coneixeran el curs al qual han estat assignats i, segons el resultat obtingut, se'ls permetrà continuar al bloc següent, si és el cas. L'alumnat al qual se li ofereixi la possibilitat de continuar al bloc següent, podrà rebutjar-ho i quedar-se amb l'assignació obtinguda al bloc anterior, si així ho vol. La durada del primer bloc és de 45 minuts, la del segon bloc és de 30 minuts i la del tercer és de 35 minuts.

Més INFORMACIÓ.

Dates del test de nivell en línia d'anglès: del dia 31 d'agost al 10 de setembre de 2021, a l'aplicatiu de preinscricpió

Data del test de nivell presencial d'alemany: dimarts 7 de setembre de 2021

Dates del test de nivell presencial de francès: dimarts 7 i dijous 9 de setembre de 2021

matricula

DE L'1 AL 6 JULIOL (NOMÉS PER A ALUMNAT OFICIAL)

*Es consideren oficials els alumnes que han fet els seus estudis a l'EOI de Reus durant el curs 2020-2021.

La matrícula de l'alumnat de nivell A1 a nivell C1 es realitzarà telemàticament durant el mes de JULIOL.

*La preinscripció de l'alumnat que vulgui fer C2 serà del 31 d'agost al 3 de setembre.

JULIOL:
Matins: Atenció al públic de secretaria de 10 a 13h amb cita prèvia (de l'1 al 23 de juliol)

AGOST: Tancat per vacances

SETEMBRE:
Matins: de 9 a 14h
Tardes: Segons calendari de matrícula i d'inici de curs.

D'OCTUBRE A MAIG:
Matins: de  9 a 14h
Tardes: de 16 a 21h (excepte divendres)

JUNY:

Matins: de 9 a 14h
Tardes: Segons calendari d'exàmens i avaluacions finals.

nousalumnes

La preinscripció per al curs 2021-2022 es realitzarà del 31 d'agost al 3 de setembre de 2021 (fins les 14h). Més informació.

Formalització de la matrícula

La matrícula de l'alumnat admès es fa a través de l'aplicatiu. Recordeu que el pagament de la matrícula s'ha de fer efectiu en el termini de 24 hores a Caixabank. El pagament es podrà fer online des del mateix aplicatiu de matrícula. NO pagueu per finestreta per evitar comissions innecessàries.

PREUS PÚBLICS (A1, A2, C1)

TAXES (B1, B2.1, B2.2)

A totes les EOI de Catalunya, a la taxa o preu públic de matrícula oficial se li ha d'afegir el preu públic pel servei de plataforma i material didàctic de 30€ segons recull l'Ordre EDU/114/2021 que modifica l'Ordre EDU/155/2020.

Us recordem també la normativa referent a les convocatòries permeses per curs.

Requisits

 • Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les Escoles Oficials d'Idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis.
 • A partir dels 14 anys (complerts l'any en que es comencin els estudis) també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l'ESO.
 • Es pot optar per la matrícula oficial o per la inscripció en règim lliure. La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe (130 hores per curs) i als exàmens corresponents.

canvihUn cop formalitzada una matrícula oficial, els alumnes podran canviar d'horari mitjançant una sol·licitud de permuta amb un altre alumne del mateix nivell, o bé mitjançant una sol·licitud de canvi d'horari.

Sol·licitud de permuta

Si l'alumne no pot permutar, s’admetran canvis en l’horari assignat d’acord amb les condicions següents:

 • Només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.
 • Podran demanar canvi els alumnes que, un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola,) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals els hagin canviat l’horari laboral (també amb posterioritat a la matrícula), o per qualsevol altre motiu raonat.
 • Es donarà prioritat als alumnes que puguin justificar que necessiten el canvi. Els canvis s'atorgaran en funció de les places vacants de l'horari sol.licitat i, si fos necessari, es recorrerà a un sorteig. El període per sol·licitar els canvis pel curs 2021-22 és del 4 al 7 d'octubre, i la resolució es publicarà a aquesta pàgina web el divendres 8 d'octubre.

Procediment per sol.licitar canvi d’horari:

 1. Sol·licitud demanant nou horari que serà lliurada a secretaria o bé enviada per correu electrònic al correu del centre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per al seu registre d’entrada. Sempre serà millor donar dues opcions d'horari desitjat, si és possible.
 2. Justificants acreditatius de les causes al·legades: fotocòpia de matrícula, contracte de treball o certificat de l’empresa (la data d’expedició d’aquesta documentació haurà de ser posterior a la de la matrícula de l’EOI), o qualsevol altre document que justifiqui el motiu pel qual es sol.licita el canvi.
test3Per tal d'accedir a l'avaluació contínua, els alumnes han d'assistir a un mínim del 65% de totes les classes, a més de fer les proves corresponents.

 

En el cas d'absències superiors al 35% del temps lectiu, l'alumne/a, no podrà ser avaluat de manera continuada, però conservarà igualment el dret a presentar-se a la prova de final de curs. Serà responsabilitat de l'alumne assabentar-se de les dates d'examen i de tot el que fa referència al sistema d'avaluació.

Requisits

Per poder presentar-se a les proves cal acreditar la superació del segon curs de l'educació secundària obligatòria o nivell equivalent, i tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova.

Convocatòria ordinària

La inscripció en règim lliure dóna dret a una convocatòria d'examen per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1. Les proves lliures per a totes les llengües i certificats tenen lloc durant el mes de juny. La inscripció té lloc a finals de febrer. Les dates i condicions de la inscripció per als candidats lliures es publiquen el desembre de l'any anterior.

Convocatòria extraordinària

Per tal de poder atendre la demanda de certificacions d'anglès, les EOI també ofereixen una convocatòria extraordinària al mes de febrer. La inscripció té lloc a finals de novembre de l'any anterior.

renuncia

RENÚNCIA DE MATRÍCULA

 • Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l'alumne/a es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat. La renúncia es tramitarà a Secretaria. Es perdrà el dret d'examen però es conservarà la convocatòria.
 • Els alumnes que hagin fet renúncia de matrícula seran considerats a tots els efectes (documentació i procés de matriculació) antics alumnes i se'ls reservarà la plaça com a alumne/a oficial repetidor. NO se'ls retornarà l'import de la matrícula ni l'import del servei de plataforma i material didàctic.
 • La data límit per presentar la renúncia serà el 30 de novembre de 2021.
 • Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l'import de la matrícula ni l'import del servei de plataforma i material didàctic* (veure NOTA més avall).
 • L'alumne/a només pot fer una renúncia per curs. 
 • Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l'alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de "no presentat" en la qualificació final.

RENÚNCIA A UN CURS ACADÈMIC SUPERAT

 • Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d'idiomes podrà sol.licitar a la direcció de l'escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l'obtenció d'un certificat. L'escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d'aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició. 

 • Els terminis per presentar les sol·licituds de renúncia a un curs superat seran: la primera setmana de juliol per l’alumnat oficial i la primera setmana de setembre per al nou alumnat.  

 • Tant la renúncia de matrícula com la renúncia a un curs acadèmic superat, es faran constar en l'expedient acadèmic de l'alumne/a.

  NOTA: *L’EOI no pot reintegrar l’import de la matrícula ni del servei de plataforma i material didàctic en cap cas, ja que aquests ingressos pertanyen a la Generalitat de Catalunya.

  Per sol·licitar la devolució de taxes s’ha d’emplenar la sol.licitud devolució de taxes no més tard del 4 d’octubre de 2021 i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució i el justificant de l’ingrés de la taxa.

  L’EOI trametrà la sol·licitud i la documentació que s'adjunti al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà directament a la persona interessada la resolució adoptada.

  IMPORTANT: La devolució de taxes suposa l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumnat i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumnat. En conseqüència, per poder matricular-se al curs següent com a alumnat oficial, haurà de tornar a accedir per la via de la preinscripció.

Go to top