hsecreD'OCTUBRE A MAIG:
De dilluns a divendres : de 10 a 13 h
Dilluns i dimarts: de 16.30 a 18.30 h

JUNY /JULIOL/SETEMBRE:

De dilluns a divendres: de 10 a 13h.

Per qualsevol consulta, fora d'aquest horari, adreceu-vos a consergeria.

AGOST: Tancat per vacances.

calendari1

CURS 2018-2019

L'inici de classes serà:

- el dia 26 de setembre per als grups de dilluns i dimecres.

- el dia 27 de setembre per als grups de dimarts i dijous.


DIES FESTIUS PER A L'ANY 2018

 • 2 de novembre: Dia de lliure disposició 
 • 7 de desembre: Dia de lliure disposició


VACANCES DE NADAL: Del 24 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 (ambdós inclosos).


DIES FESTIUS PER A L'ANY 2019

  • 4 de març: Dia de lliure disposició
  • 23 d'abril: Dia de lliure disposició

 

VACANCES DE SETMANA SANTA: Del 15 al 22 d'abril de 2019 (ambdós inclosos).

test1Per accedir al centre per primera vegada com a alumne oficial:

Dins del Nivell Bàsic, del Nivell Intermedi i del Nivell Avançat, es podrà accedir a un curs superior a primer (2n, 3r, 4t o 5è) mitjançant la superació d'una prova de nivell. Cas que l'alumne/a no obtingui el nivell mínim de 2n en el test de nivell se li assignarà el nivell de 1r.

El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l' expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.

Més INFORMACIÓ.

DEL 4 AL 9 JULIOL (NOMÉS PER A ALUMNAT OFICIAL)

SETEMBRE:
Matins: de 9 a 14
Tardes: Segons calendari de matrícula i d'inici de curs.

D'OCTUBRE A MAIG:
Matins: de  9 a 14
Tardes: de 16 a 21 (excepte divendres)

JUNY:

Matins: de 9 a 14
Tardes: Segons calendari d'exàmens i avaluacions finals.

JULIOL:
Matins: de 9 a 13,30

AGOST:
Tancat per vacances

nousalumnes

La preinscripció per al curs 2018-2019 es realitzarà del 3 al 6 de setembre de 2018 (fins les 15h).

Formalització de la matrícula

La matrícula de l'alumnat admès es fa a través de l'aplicatiu.

Recordeu que el pagament de la matrícula s'ha de fer efectiu en el termini de 24 hores a Caixabank. El pagament es podrà fer online des del mateix aplicatiu de matrícula. NO pagueu per finestreta per evitar comissions innecessàries.

TAXES

En totes les EOI de Catalunya, a la matrícula oficial se li afegeix l'import de 30 € per l'aportació per material

Us recordem també la normativa referent a les convocatòries permeses per curs.

Requisits

Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les Escoles Oficials d'Idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis.
A partir dels 14 anys (complerts l'any en que es comencin els estudis) també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l'ESO.
Pot optar-se per la matrícula oficial o per la inscripció en règim lliure. La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe (130 hores per curs) i als exàmens corresponents.

Calendari lectiu grups dilluns-dimecrescalendari2
Calendari lectiu grups dimarts-dijous

canvihUn cop formalitzada una matrícula oficial s’admetran canvis en l’horari assignat d’acord amb les condicions següents:

Permutes

Només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.

Podran demanar canvi els alumnes que, un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola,) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se’ls hagi canviat l’horari laboral (també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI), o per qualsevol altre motiu raonat.

Es donarà prioritat als alumnes que puguin justificar que necessiten el canvi. Els canvis s'atorgaran en funció de les places vacants de l'horari sol.licitat i, si fos necessari, es recorrerà a un sorteig.

 

Procediment per sol.licitar canvi d’horari:

 1. Instància demanant nou horari que serà presentada a secretaria per al seu registre d’entrada. Sempre serà millor donar dues opcions.
 2. Justificants acreditatius de les causes al·legades: fotocòpia de matrícula, contracte de treball o certificat de l’empresa (la data d’expedició d’aquesta documentació haurà de ser posterior a la de la matrícula de l’EOI), o qualsevol altre document que justifiqui el motiu pel qual es sol.licita el canvi.
test3Per tal d'accedir a l'avaluació contínua, els alumnes han d'assistir a un mínim del 65% de totes les classes, a més de fer les proves corresponents.

 

En el cas d'absències superiors al 35% del temps lectiu, l'alumne/a, no podrà ser avaluat de manera continuada, però conservarà igualment el dret a presentar-se a la prova de final de curs. Serà responsabilitat de l'alumne assabentar-se de les dates d'examen i de tot el que fa referència al sistema d'avaluació.

Requisits

Per poder presentar-se a les proves cal acreditar la superació del segon curs de l'educació secundària obligatòria o nivell equivalent, i tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova.

Convocatòria ordinària

La inscripció en règim lliure dóna dret a una convocatòria d'examen per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi, del certificat de nivell avançat o del certificat C1. Les proves lliures per a totes les llengües i certificats tenen lloc durant el mes de juny. La inscripció té lloc a finals de febrer. Les dates i condicions de la inscripció per als candidats lliures es publiquen el desembre de l'any anterior.

Convocatòria extraordinària

Per tal de poder atendre la demanda de certificacions d'anglès, les EOI també ofereixen una convocatòria extraordinària al mes de febrer. La inscripció té lloc a finals de novembre de l'any anterior.

 • renuncia

  RENÚNCIA MATRÍCULA:
  Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l'alumne/a es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat.

  La renúncia es tramitarà a Secretaria.  Es perdrà el dret d'examen però es conservarà la convocatòria.

  Els alumnes que hagin fet renúncia de matrícula seran considerats a tots els efectes (documentació i procés de matriculació) antics alumnes i se'ls reservarà la plaça (NO l'import de la matrícula) com a alumne/a oficial repetidor.

  La data límit per presentar la renúncia serà el 30 de novembre.

  Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l'import de la matrícula* (veure NOTA més avall).

 • L'alumne/a només pot fer una renúncia per curs.

 • Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l'alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de "no presentat" en la qualificació final.
 • RENÚNCIA CURS ACADÈMIC SUPERAT:
  Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d'idiomes podrà sol.licitar a la direcció de l'escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l'obtenció d'un certificat. L'escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d'aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició. 

  Els terminis per presentar les sol·licituds de renúncia a un curs superat seran: la primera setmana de juliol per l’alumnat oficial i la primera setmana de setembre per al nou alumnat.  

 • Tant la renúncia  de matrícula com la renúncia a un curs acadèmic superat, es faran constar en l'expedient acadèmic de l'alumne/a.

   NOTA: *L’EOI no pot reintegrar l’ import de la matrícula en cap cas ja que aquests ingressos pertanyen a la Generalitat de Catalunya.

  Per sol·licitar la devolució de taxes s’ha d’emplenar la Sol.licitud devolució de taxes no més tard del 5 d’octubre i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució i el justificant de l’ ingrés de la taxa.

  L’EOI trametrà la sol·licitud i la documentació que s'adjunti al Servei de Pressupostos i Gestió Financera, el qual comunicarà directament a la persona interessada la resolució adoptada.

  IMPORTANT: La devolució de taxes suposa l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumnat i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumnat. En conseqüència, per poder matricular-se al curs següent com a alumnat oficial, haurà de tornar a accedir per la via de la preinscripció.

Go to top