matricula

Del 30 de juny al 5 de juliol (Només per a alumnat oficial)

*Es consideren oficials els alumnes que han fet els seus estudis a l'EOI de Reus durant el curs 2021-2022.

La matrícula de l'alumnat de nivell A1 a nivell C1 es realitzarà telemàticament durant el mes de JULIOL.

*La preinscripció de l'alumnat que vulgui fer C2 serà del 31 d'agost al 5 de setembre.

nousalumnes

La preinscripció per al curs 2022-2023 es realitzarà del 31 d'agost al 5 de setembre de 2022 (fins les 15h). Més informació.

Formalització de la matrícula

La matrícula de l'alumnat admès es fa a través de l'aplicatiu. Recordeu que el pagament de la matrícula s'ha de fer efectiu en el termini de 24 hores a Caixabank. El pagament es podrà fer en línia des del mateix aplicatiu de matrícula. NO pagueu per finestreta per evitar comissions innecessàries.

PREUS PÚBLICS (A1, A2, C1)

TAXES (B1, B2.1, B2.2)

A totes les EOI de Catalunya, a la taxa o preu públic de matrícula oficial se li ha d'afegir el preu públic pel servei de plataforma i material didàctic de 30€ segons recull l'Ordre EDU/114/2021 que modifica l'Ordre EDU/155/2020.

Us recordem també la normativa referent a les convocatòries permeses per curs.

Requisits

  • Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les Escoles Oficials d'Idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any en què es comencin els estudis.
  • A partir dels 14 anys (complerts l'any en que es comencin els estudis) també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l'ESO.
  • Es pot optar per la matrícula oficial o per la inscripció en règim lliure. La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe (130 hores per curs) i als exàmens corresponents.

Requisits

Per poder presentar-se a les proves cal acreditar la superació del segon curs de l'educació secundària obligatòria o nivell equivalent, i tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova.

Convocatòria ordinària

La inscripció en règim lliure dóna dret a una convocatòria d'examen per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1. Les proves lliures per a totes les llengües i certificats tenen lloc durant el mes de juny. La inscripció té lloc a finals de febrer. Les dates i condicions de la inscripció per als candidats lliures es publiquen el desembre de l'any anterior.

Convocatòria extraordinària

Per tal de poder atendre la demanda de certificacions d'anglès, les EOI també ofereixen una convocatòria extraordinària al mes de febrer. La inscripció té lloc a finals de novembre de l'any anterior.

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d'idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l'últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors a aquell nivell, sempre que hagin transcorregut dos cursos des que es va superar el nivell que tenen aprovat.

  • Podreu consultar si heu estat admesos a partir de les 20h del dia 14 de setembre de 2022 l'aplicatiu de preinscripció.
  • L'alumnat admès podrà matricular-se en línia des del 14 de setembre a les 20h fins el 16 de setembre a les 23.59h.
  • Si no feu efectiva la matrícula durant aquest període, les vostres places s'oferiran a l'alumnat en llista d'espera els dies 20 i 21 de setembre.
  • Podeu seguir consultant tota la informació del procés a aquest resum. El centre no avisa a l'alumnat preinscrit de les diferents etapes del procés. És responsabilitat dels alumnes entrar a l’aplicatiu per conèixer l’estat de la seva preinscripció i els diversos passos a seguir.

Go to top