• renuncia

  RENÚNCIA MATRÍCULA:
  Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l'alumne/a es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat.

  La renúncia es tramitarà a Secretaria.  Es perdrà el dret d'examen però es conservarà la convocatòria.

  Els alumnes que hagin fet renúncia de matrícula seran considerats a tots els efectes (documentació i procés de matriculació) antics alumnes i se'ls reservarà la plaça (NO l'import de la matrícula) com a alumne/a oficial repetidor.

  La data límit per presentar la renúncia serà el 30 de novembre.

  Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l'import de la matrícula. L'alumne/a només pot fer una renúncia per curs.

  Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l'alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de "no presentat" en la qualificació final.
 • RENÚNCIA CURS ACADÈMIC SUPERAT:
  Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d'idiomes podrà sol.licitar a la direcció de l'escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l'obtenció d'un certificat. L'escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d'aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició. 

  Els terminis per presentar les sol·licituds de renúncia a un curs superat seran: la primera setmana de juliol per l’alumnat oficial i la primera setmana de setembre per al nou alumnat.  

 • Tant la renúncia  de matrícula com la renúncia a un curs acadèmic superat, es faran constar en l'expedient acadèmic de l'alumne/a.

   

Go to top