calendari3 TERMINI PER A SOL.LICITAR CANVI D'HORARI: del 4 al 7 d'octubre.
RESOLUCIÓ: Divendres 8 d'octubre.

Podeu consultar la resolució aquí. Els canvis són efectius des de la seva publicació.

Les condicions són les següents:

  • Només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.
  • Podran demanar canvi els alumnes que, un cop feta la matrícula a l'EOI, s'hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola,) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se'ls hagi canviat l'horari laboral (també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI), o per qualsevol altre motiu raonat.
  • Es donarà prioritat als alumnes que puguin justificar que necessiten el canvi. Els canvis s'atorgaran en funció de les places vacants de l'horari sol.licitat i, si fos necessari, es faria un sorteig.
  • Si no es pot concedir el canvi en la data establerta, quedareu en llista d'espera per si es produeixen noves vacants.

Procediment per sol.licitar canvi d'horari:

  1. Sol·licitud demanant nou horari que serà presentada a secretaria/consergeria per al seu registre d'entrada. Sempre serà millor donar dues opcions d'horari en ordre de preferència.
  2. Justificants acreditatius de les causes al·legades (en cas que ho pogueu justificar): fotocòpia de matrícula, contracte de treball o certificat de l'empresa (la data d'expedició d'aquesta documentació haurà de ser posterior a la de la matrícula de l'EOI), o qualsevol altre document que justifiqui el motiu pel qual es sol.licita el canvi.