NOMÉS PER A ALUMNAT LLIURE

El Departament d'Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per obtenir els certificats següents:

Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
Nivell intermedi B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
Nivell avançat C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

TERMINI D'INSCRIPCIONS: del 28 de febrer (a partir de les 9h) al 4 de març de 2022 (a les 23.59h), a través del web del Departament d'Educació.

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.

Per a informació més detallada, podeu consultar la RESOLUCIÓ EDU/2339/2021 de 22 de juliol, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2021-2022, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi B1, intermedi B2 i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.