test3Per tal d'accedir a l'avaluació contínua, els alumnes dels cursos A1, A2 i B2.1, han d'assistir a un mínim del 65% de totes les classes, a més de fer les proves corresponents.

En el cas d'absències superiors al 35% del temps lectiu, l'alumne/a, no podrà ser avaluat de manera continuada, però conservarà igualment el dret a presentar-se a la prova de final de curs. Serà responsabilitat de l'alumne assabentar-se de les dates d'examen i de tot el que fa referència al sistema d'avaluació.