test1

 

Per a accedir al centre per primera vegada com a alumne oficial, dins del Nivell Bàsic, del Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2 i del Nivell Avançat C1, es podrà accedir a un curs superior a primer (2n, 3r, 4t, 5è o C1) mitjançant la superació d'una prova de nivell. Cas que l'alumne/a no obtingui el nivell mínim de 2n en el test de nivell se li assignarà el nivell de 1r.

El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l'expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.

NOTA IMPORTANT: Per fer la prova de nivell és imprescindible marcar l'opció test de nivell en fer la preinscripció.

L'alumnat que vol fer anglès podrà fer un test de nivell en línia a partir del curs 2021-22. La prova consisteix en un test de preguntes d'opció múltiple repartides en tres blocs de preguntes. El primer bloc avalua l'ús de la llengua, el segon i el tercer bloc avaluen l'ús de la llengua i la comprensió oral. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament. En acabar cada bloc els alumnes coneixeran el curs al qual han estat assignats i, segons el resultat obtingut, se'ls permetrà continuar al bloc següent, si és el cas. L'alumnat al qual se li ofereixi la possibilitat de continuar al bloc següent, podrà rebutjar-ho i quedar-se amb l'assignació obtinguda al bloc anterior, si així ho vol. La durada del primer bloc és de 45 minuts, la del segon bloc és de 30 minuts i la del tercer és de 35 minuts.

Més INFORMACIÓ.

Dates del test de nivell en línia d'anglès: del dia 31 d'agost al 10 de setembre de 2021, a l'aplicatiu de preinscricpió

Data del test de nivell presencial d'alemany: dimarts 7 de setembre de 2021

Dates del test de nivell presencial de francès: dimarts 7 i dijous 9 de setembre de 2021